U Nas niemożliwe 
staje się możliwe
Centrum Fizjoterapii specjalizuje się w diagnostyce narządu ruchu, co pozwala na precyzyjne zaprogramowanie rehabilitacji.
Osteopatia trzewna
Zgodnie z założeniami osteopatycznymi stan i funkcja biomechaniczna komponentów mięśniowo – szkieletowych i trzewnych elementów łącznotkankowych stanowi ważny czynnik w odniesieniu do etiologii i utrzymywanie się zaburzeń funkcjonalnych lub poza patologicznych. Unieruchomienie oraz hiper tonus tkanek miękkich ogranicza wydajność miejscowego przepływu krwi, co zwiększa napięcie biomechaniczne wywierana na otaczające tkanki. Prowadzi to do wystąpienia objawów palpacyjnych dysfunkcji somatycznych ujawniających się na płaszczyźnie strukturalnej i funkcjonalnej. Biomechanika trzewna odnosi się do ruchów narządów w ich wzajemnych relacjach, a także w stosunku do ścian jam ciała, w obrębie których są one zlokalizowane.
Ważnymi skutkami mobilności trzewnej są:

• utrzymanie dynamiki płynów ustrojowych w jamach ciała
• utrzymanie optymalnego funkcjonowania narządów
• procesy dostosowawcze do zmian przestrzennych w obrębie jam ciała podczas rożnych aktywności.
Restrykcje i napięcia w obrębie jam ciała (zmiany ciśnień, dolegliwości mięśniowo-szkieletowe, brak równowagi napięć mięśniowych , niewłaściwa postawa ciała itd.) mogą ograniczać ruchomość wisceralną, a tym samym zaburzać funkcję i ruch płynów ustrojowych. Zrosty pooperacyjne są częstym zjawiskiem i występują w 50-95% przypadków. Do innych przyczyn sklejeń tkankowych należą stany zapalne, perforacja narządu, a także endometrioza.
Opłucna ścienna, otrzewna i związane z nią krezki są wrażliwe na powstawanie napięć. Poza tym same zrosty zawierają w sobie włókna nerwowe, co świadczy o tym, ze także w ich obrębie mogą powstawać bóle. Przy restrykcjach wisceralnych dochodzi do zmiany osi ruchu danej tkanki lub narządu, w wyniku czego może występować podrażnienie receptorów, któremu mogą towarzyszyć miejscowe lub uogólnione spazmy i dolegliwości bólowe. Również mechaniczne rozciąganie narządów jamistych może wywoływać lub modulować bóle, podobnie jak niedokrwienie. U pacjentek z przewlekłymi bólami w obrębie miednicy najprawdopodobniej to właśnie zrosty znajdujące się w napięciu lub ograniczające mobilność narządów odpowiedzialne są za wywoływanie objawów, których źródłem jest podrażnienie nocyceptorów w zrostach lub otrzewnej. Najczęściej do zaostrzenia dolegliwości bólowych, których przyczyną są zrosty, dochodzi przy wykonywaniu nagłych ruchów, a także podczas stosunku płciowego oraz innych aktywności angażujących ciało.
Usunięcie dysfunkcji wyraża się jednym bądź od razu wieloma pozytywnymi oznakami:

• poprawa trofiki
• unormowaniem przemiany materii
• oswobodzeniem powierzchni ślizgu
• usunięciem stenoz i nadmiernych napięć mięśniowych
• poprawą gospodarki hormonalnej
• zmniejszeniem liczby nawrotowych blokad kręgów
• poprawą miejscowej i ogólnej odporności organizmu
• pozytywnym wpływem na psychikę
Wskazania do terapii:

• wzdęcia
• zaparcia
• endometrioza
• rozejście kresy białej
• zgaga
• bóle po posiłkach
• przepuklina rozworu przełykowego
• praca z przeponą szyjno–piersiową, piersiowo-brzuszną, przeponą miednicy
REHABILITACJA UKŁADU ODDECHOWEGO
Rehabilitacja pacjentów z problemami ze strony układu oddechowego, szczególnie po zakażeniu koronawirusem, jest niezwykle istotna. Według wielu źródeł pacjenci z ciężką i wyjątkowo ciężką postacią choroby stanowią od 15 do 20% wszystkich zdiagnozowanych przypadków. Mają zaburzenia czynności układu oddechowego oraz problemy z kończynami po zakończeniu hospitalizacji.

Skontaktuj się z nami

Centrum Fizjoterapii
Izabela Winnicka
ul. Nowowiejskiego 3/3a
10-162 Olsztyn ,Warmińsko-mazurskie
tel. kom.: 722-143-934
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram